Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Quy hoạch xây dựng NTM
Xây dưng nông thôn mới Long An – 10 năm nhìn lại
Thứ 6, Ngày 17/01/2020, 09:00 | Nguyễn Thị Anh Nhung


Long An là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng diện tích tự nhiên 449.194 ha. Toàn tỉnh có 192 xã, phương, thị trấn. trong đó có 166 xã tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM), Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư theo hướng hiện đại và đồng bộ; đời sống vật chất tinh thần nhân dân không ngừng nâng cao, thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn tăng từ 15,6 triệu đồng năm 2010 lên 45 triệu đồng năm 2018; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 7,37 % năm 2010 xuống còn 2,21%. Trong sản xuất nông nghiệp đã xây dựng được các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, ứng dụng công nghệ c
ao có hiệu quả; chất lượng nông sản ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục thể thao ngày càng được chú trọng, mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Hệ thống chính trị ở nông thôn hoạt động ngày càng tiến bộ, có nhiều đổi mới; trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, quốc phòng được củng cố.

 10 nam long an.jpg
Ông Phạm Văn Cảnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ Long An chung sức xây dựng nông thôn mới”

Nếu năm 2010, toàn tỉnh chưa có xã đạt trên 13 tiêu chí, đặc biệt là còn 67/166 xã đạt từ 2-5 tiêu chí; số tiêu chí đạt bình quân/xã 6 tiêu chí thì đến nay, toàn tỉnh đã có 77/166 xã đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 16,4 tiêu chí; toàn tỉnh chỉ còn 01 xã đạt 9 tiêu chí. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự vào cuộc và quyết tâm của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong đó sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cũng như sự kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách, hướng dẫn thực hiện…đã góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành

Trên cơ sở chỉ tiêu xây dựng NTM của Đại hội Đảng bộ Tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành các nghị quyết chuyên đề; UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình; các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng và triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, phong trào thiết thực có hiệu quả, góp phần tích cực cho xây dựng NTM; các cơ quan thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó làm cho người dân nhận thức rõ hơn về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM.
 
10 nam long an1.jpg

Nhìn chung, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã quán triệt, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM, qua đó nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM của tỉnh.

Kịp thời tham mưu ban hành cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình 

Giai đoạn 2011-2019, tỉnh đã ban hành 50 văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình, trong đó giai đoạn 2010-2015 ban hành 17 văn bản, giai đoạn 2016-2019 ban hành 33 văn bản. Nhiều cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM đã được ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả, như: Cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước; cơ chế phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ, vốn xổ số kiến thiết; cơ chế khen thưởng công trình phúc lợi công cộng cho xã đạt chuẩn NTM... Ngoài ra, tỉnh cũng đã ban hành một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, như: Chính sách hỗ trợ cơ giới hóa; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ phát triển trạm bơm điện vừa và nhỏ ở khu vực Đồng Tháp Mười; Đề án phát triển kinh tế tập thể...
 
10 nam long an2.jpg
Hệ thống các văn bản được ban hành và hướng dẫn thực hiện kịp thời

Nhìn chung, các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình được ban hành đúng theo quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, phục vụ kịp thời cho việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình của các cấp, các ngành trong tỉnh. Các cơ chế, chính sách thực hiện xây dựng NTM ngày càng có sự nâng cao hơn về chất lượng, đưa xây dựng NTM đi vào thực chất, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thành lập và kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các cấp được thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn nên đã kịp thời chỉ đạo, điều hành thực hiện xây dựng NTM xuyên suốt từ tỉnh đến ấp. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và 15 đơn vị cấp huyện đã được thành lập; toàn bộ các xã đề bố trí công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường để phụ trách, theo dõi xây dựng NTM.

Qua 10 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM, toàn tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng NTM cho hơn 15.000 lượt cán bộ, công chức các cấp, trong đó cấp xã và ấp trên 12.000 lượt người. Nhìn chung, hầu hết cán bộ chủ chốt và công chức làm công tác xây dựng NTM các cấp đều được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về xây dựng NTM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Chương trình ngay tại cơ sở.
 
10 nam long an3.jpg
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tập huấn, bỗi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM tại huyện Cần Đước

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện Đề án công tác cán bộ giai đoạn 2011-2020, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở. Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đã có bước trưởng thành nhanh, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng được nâng lên, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền cơ sở có nhiều tiến bộ.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM

Tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định đến tiến độ xây dựng NTM, nên tỉnh đã chủ động ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM. Các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện xây dựng NTM thông qua việc lồng ghép với các Phong trào do các tổ chức hội phát động. Các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng các pano, tờ rơi tuyên truyền về xây dựng NTM; tổ chức các hội thi tìm hiểu về xây dựng NTM; đăng tải các tin, bài viết tuyên truyền về xây dựng NTM trên Đài truyền thanh huyện, xã và trên Cổng thông tin điện tử huyện. Các cơ quan thông tin truyền thông (Báo Long An, Đài phát thanh và truyền hình Long An, Đài truyền thanh cấp huyện...) đã mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền, phổ biến các hoạt động xây dựng NTM. 

 10 nam long an4.jpg
Hội thi “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2019” do BCH Hội nông dân tỉnh tổ chức

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn phối hợp với các Ban của Đảng (Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo), Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Phong trào thi đua “Long An chung sức xây dựng NTM” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Sau 10 năm triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, nhận thức của cán bộ công chức và người dân về xây dựng NTM đã có chuyển biến rõ rệt, người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM bằng nhiều cách làm sáng tạo, do đó xây dựng NTM đã thực sự trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh.

Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình 

Giai đoạn 2011 - 2019, toàn tỉnh đã huy động được khoảng 123.261,4 tỷ đồng để thực hiện chương trình, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp 999,7 tỷ đồng, chiếm 0,8%; vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp 573 tỷ đồng, chiếm 0,5%; vốn lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn 10.835,3 tỷ đồng, chiếm 8,8%; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 550 tỷ đồng, chiếm 0,4%; vốn huy động cộng đồng dân cư 6.673,2 tỷ đồng, chiếm 5,4%; vốn tín dụng 103.630 tỷ đồng, chiếm 84,1%.

Nhìn chung các ngành, các cấp đã chủ động và tập trung lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện xây dựng NTM, nhất là vốn tín dụng. Việc huy động người dân đóng góp xây dựng NTM được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân, nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình

Các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng NTM các cấp đã lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát xây dựng NTM vào chương trình công tác hàng năm và trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng NTM ở địa bàn được phân công phụ trách. Ngoài ra, hàng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đều thành lập Đoàn và tổ chức kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, nhằm nắm bắt tình hình triển khai thực tế và hướng dẫn các địa phương thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xây dựng NTM còn một số hạn chế, vướng mắc như: Khả năng cạnh tranh của một số nông sản hàng hóa chưa cao, cơ sở chế biến nông sản chưa gắn kết chặt với vùng nguyên liệu; liên kết trong sản xuất phát triển chậm và thiếu bền vững; tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn diễn biến phức tạp, chất thải trong chăn nuôi chưa được xử lý triệt để, cảnh quan nông thôn phát triển chưa bền vững; việc huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn nhiều khó khăn.

Anh Nhung
Chi cục PTNT và Thủy lợi

Lượt người xem:   167
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 265832

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​