Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBáo cáo thực hiện

 
Báo cáo thực hiện
 
​637818959357136995_627_BC-UBND_03-03-2022_BC_KQ CTRINH NTM 2021 (748).signed.pdf 
 
​ Tập tin đính kèm BC_KQ CHUONG TRINH NTM 2019 (1000).doc.signed.pdf 
 
​Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 và phương hướng năm 2019​File đính kèm Bao cao NTM nam 2018.pdf 
 
​Nội dung báo cáo đính kèm 1665_BC_BCDXDNTM_01062016_BC_tinh_hinh_thuc_hien_1.PDF 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
03/04/2023 11:00 SAĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và phương hướng năm 2022Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 và phương hướng năm 2022
07/03/2022 8:00 SAĐã ban hành
BC kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và phương hướng năm 2020BC kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 và phương hướng năm 2020
06/03/2020 5:00 CHĐã ban hành
BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020BÁO CÁO Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

​Nội dung văn bản: BC_TONG_KET_10_NAM_NTM_LA.pdf

15/10/2019 10:00 SAĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 và phương hướng năm 2019Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 và phương hướng năm 2019

​Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 và phương hướng năm 2019​

File đính kèm: Bao cao NTM nam 2018.pdf

23/01/2019 4:00 CHĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018
10/04/2018 9:00 SAĐã ban hành
Báo cáo số 2132/BC-BCĐXDNTM Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017Báo cáo số 2132/BC-BCĐXDNTM Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017

​Văn bản đính kèm: 2132_BC_BCĐXDNTM_10072017 (2).pdf

26/07/2017 10:00 SAĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, phương hướng năm 2017Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016, phương hướng năm 2017
19/05/2017 11:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

​Nội dung báo cáo đính kèm : 1665_BC_BCDXDNTM_01062016_BC_tinh_hinh_thuc_hien_1.PDF

08/06/2016 4:00 CHĐã ban hành
Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 2020Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn 2016 – 2020
20/11/2015 11:00 SAĐã ban hành
Báo cáo Tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2015Báo cáo Tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2015
15/10/2015 8:00 SAĐã ban hành
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới năm 2013 và Kế hoạch  thực hiện năm 2014 - 2015Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới năm 2013 và Kế hoạch  thực hiện năm 2014 - 2015
Xem chi tiết file báo cáo đính kèm

File báo cáo : Download
20/06/2014 3:24 CHĐã ban hành
Báo cáo tổng kết xây dựng nông thôn mới của 6 xã điểm phấn đấu đạt NTM đến năm 2013 Báo cáo tổng kết xây dựng nông thôn mới của 6 xã điểm phấn đấu đạt NTM đến năm 2013
Xem chi tiết file báo cáo đính kèm

File báo cáo : Download
20/06/2014 3:18 CHĐã ban hành
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Long AnBáo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 08/3/2013 của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tỉnh ủy tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả cụ thể
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 08/3/2013 của Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tỉnh ủy tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả cụ thể.

File báo cáo: Download
10/10/2013 4:37 CHĐã ban hành
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh (đến tháng 9/2013)Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm xây dựng NTM của tỉnh (đến tháng 9/2013)
Ngày 14/6/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND phê duyệt danh sách xã đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015, trong đó có 6 xã điểm phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2013.

Ban chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến tháng 9/2013 của 6 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2013 như sau:

File báo cáo và phụ biểu tải về : Download
25/09/2013 2:52 CHĐã ban hành
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng NTM tỉnh Long AnBáo cáo sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng NTM tỉnh Long An
Thực hiện C&ocirc;ng văn số 10/BCĐTW ng&agrave;y 27/5/2013 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia về x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, Ban Chỉ đạo Chương tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tỉnh Long An b&aacute;o c&aacute;o sơ kết 3 năm thực hiện Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia về x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới (NTM) tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Long An.<br /> <br /> Tải văn bản &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : <a href="/PublishingImages/ChuyenDuLieu/BaoCao/BC%20so%20ket/BC%20so%20ket%203%20nam%20thuc%20hien%20XD.NTM.doc">File đ&iacute;nh k&egrave;m</a><br /> Phụ lục b&aacute;o c&aacute;o &nbsp;: <a href="/PublishingImages/ChuyenDuLieu/BaoCao/BC%20so%20ket/Phu%20luc%20kem%20theo%20BC%20so%20ket%2003%20nam%20thuc%20hien%20NTM.xls">File đ&iacute;nh k&egrave;m</a>
Thực hiện Công văn số 10/BCĐTW ngày 27/5/2013 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh Long An báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh Long An.

Tải văn bản         : File đính kèm
Phụ lục báo cáo  : File đính kèm
21/08/2013 9:23 SAĐã ban hành
Tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm  đến tháng 6/2013 và ước cả năm 2013Tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm  đến tháng 6/2013 và ước cả năm 2013
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: left;"><span style="font-family: Arial;"></span>Ng&agrave;y 14/6/2011, UBND tỉnh ban h&agrave;nh Quyết định số 1791/QĐ-UBND ph&ecirc; duyệt danh s&aacute;ch x&atilde; đạt ti&ecirc;u ch&iacute; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới (NTM) giai đoạn 2010-2015, trong đ&oacute; c&oacute; 6x&atilde; điểm phấn đấu đạt ti&ecirc;u ch&iacute; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới v&agrave;o năm 2013.<br /> <span style="line-height: 1.4; font-family: Arial;"></span></p>

Ngày 14/6/2011, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1791/QĐ-UBND phê duyệt danh sách xã đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015, trong đó có 6xã điểm phấn đấu đạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2013.

Ban chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2013, ước cả năm 2013 của 6 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2013 như sau:
File báo cáo
Phụ biểu đính kèm

23/07/2013 5:07 CHĐã ban hành
Báo cáo kết quả 2 năm và năm 2012Báo cáo kết quả 2 năm và năm 2012
Thực hiện C&ocirc;ng văn số 108/BCĐTW ng&agrave;y 26/11/2012 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương tr&igrave;nh MTQG x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới V/v b&aacute;o c&aacute;o kết quả 2 năm v&agrave; năm 2012 về thực hiện Chương tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u quốc gia về x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới
Thực hiện Công văn số 108/BCĐTW ngày 26/11/2012 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới V/v báo cáo kết quả 2 năm và năm 2012 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Ban Chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh Long An báo cáo như sau:
File báo cáo
Phụ biểu kèm theo báo cáo
13/01/2013 11:30 SAĐã ban hành
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 545923

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​