Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksChương trình công tác

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Tài liệu họp Ban Chỉ đạo CT NTM ngày 27/12/2018Tài liệu họp Ban Chỉ đạo CT NTM ngày 27/12/2018
25/12/2018 10:00 SAĐã ban hành
Công văn số 1027/UBND-KT ngày 29/3/2016 về việc thực hiện Chương trình MTQG năm 2016 Công văn số 1027/UBND-KT ngày 29/3/2016 về việc thực hiện Chương trình MTQG năm 2016
05/04/2016 8:00 SAĐã ban hành
Thông báo mời họp: Thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU về đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mớiThông báo mời họp: Thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU về đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới
UBND tỉnh Long An k&iacute;nh mời c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ đạo Chương tr&igrave;nh x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới đến dự họp th&ocirc;ng qua Dự thảo b&aacute;o c&aacute;o tổng kết Chương tr&igrave;nh số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới,&nbsp;thời gian v&agrave; địa điểm dự họp cụ thể như sau:<br /> <br />
UBND tỉnh Long An kính mời các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới đến dự họp thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới, thời gian và địa điểm dự họp cụ thể như sau:

Địa điểm: Phòng họp số 2 - Hội trường Thống nhất tỉnh
Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 25/11/2014 (thứ Ba)

Dự thảo Báo cáo Tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU về đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới:
File đính kèm:
1. BC tong ket Chuong trinh so 10.doc
24/11/2014 7:47 SAĐã ban hành
Tài liệu Họp triển khai Kế hoạch 3515/KH-BCĐ về việc Tổng kết Chương trình số 10-Ctr-TU về đầu tư xây dựng NTMTài liệu Họp triển khai Kế hoạch 3515/KH-BCĐ về việc Tổng kết Chương trình số 10-Ctr-TU về đầu tư xây dựng NTM
12/11/2014 11:18 CHĐã ban hành
Họp góp ý Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU ngày 02/11/2011 của Tỉnh ủyHọp góp ý Dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU ngày 02/11/2011 của Tỉnh ủy
Gi&aacute;m đốc Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n k&iacute;nh mời đại diện c&aacute;c đơn vị Văn ph&ograve;ng Tỉnh ủy;&nbsp;Văn ph&ograve;ng UBND tỉnh;&nbsp;C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Văn ph&ograve;ng điều phối <span style="font-size: 12px; line-height: 1.4;">dự họp g&oacute;p &yacute; dự thảo Đề cương b&aacute;o c&aacute;o tổng kết Chương tr&igrave;nh số 10-CTr/TU ng&agrave;y 02/11/2011 của Tỉnh ủy.</span>
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính mời đại diện các đơn vị Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Các thành viên Văn phòng điều phối dự họp góp ý dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết Chương trình số 10-CTr/TU ngày 02/11/2011 của Tỉnh ủy.

- Thờigian: 08 giờ 00, ngày 09/10/2014.

- Địađiểm: Phòng họp A – Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Chủ trì: Ông Nguyễn Thanh Truyền – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT - Chánh Văn phòng điều phối tỉnh.

(Đính kèm theo đây dự thảo Đề cương)

Đề nghị quý đại biểu nghiên cứu ý kiến đóng góp cho dự thảo và sắp xếp thời gian dự họp theo thời gian và địa điểm đã nêu.

Tài liệu đính kèm:
GM gop y du thao.pdf
De cuong bao cao tong ket 5 nam 2011-2015.doc
Bieu mau kem theo De cuong.xls
09/10/2014 7:48 SAĐã ban hành
Tài liệu đề cương báo cáo sơ kết công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2014Tài liệu đề cương báo cáo sơ kết công tác dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2014
Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n đề nghị Ph&ograve;ng N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n c&aacute;c huyện, Ph&ograve;ng Kinh tế thị x&atilde; Kiến Tường, th&agrave;nh phố T&acirc;n An chuẩn bị một số nội dung b&aacute;o c&aacute;o theo Đề cương sau:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An chuẩn bị một số nội dung báo cáo theo Đề cương như sau:

File đính kèm:
Cv 2267 SNN.pdf
Phu luc kem theo de cuong so ket 5 nam.xls
De Cuong so ket dtn.doc
Phu luc 7.doc
07/10/2014 2:02 CHĐã ban hành
Thông báo đăng ký danh sách lớp tập huấn NTM năm 2014Thông báo đăng ký danh sách lớp tập huấn NTM năm 2014
Để tạo thuận lợi trong việc tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; x&atilde; đạt chuẩn n&ocirc;ng th&ocirc;n mới (NTM) v&agrave; triển khai &aacute;p dụng cơ chế đầu tư đặc th&ugrave; trong x&acirc;y dựng NTM, Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n tổ chức tập huấn quy tr&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute;, c&ocirc;ng nhận x&atilde; đạt chuẩn NTM v&agrave; cơ chế đầu tư đặc th&ugrave; trong x&acirc;y dựng NTM.
Để tạo thuận lợi trong việc tổ chức đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và triển khai áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng NTM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tập huấn quy trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn NTM và cơ chế đầu tư đặc thù trong xây dựng NTM.

Đây là những nội dung rất cần thiết đối với huyện và xã trong việc triển khai thực hiện xây dựng NTM, cũng như việc đánh giá công nhận xã đạt chuẩn NTM. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho ngành chuyên môn lập danh sách đăng ký tập huấn của huyện và xã (theo mẫu danh sách đăng ký đính kèm) gửi về Chi cục Phát triển nông thôn (số 31, Quốc lộ 62, phường 2, TP. Tân An; Fax: 0723 825.273; Email: vpdpla@gmail.com hoặc vpdpla@longan.gov.vn) chậm nhất đến ngày 15/9/2014.

Mọi nội dung liên quan cần trao đổi, xin liên hệ số điện thoại: 0723. 525.759 hoặc DĐ: 0918.892.030 gặp ông Nguyễn Sỹ Xương.

Công văn và mẫu đăng ký danh sách đính kèm:
dang ky tap huan ntm.pdf
Mau dang ky danh sach tap huan NTM.doc


05/09/2014 8:45 SAĐã ban hành
Tài liệu phục vụ cuộc họp đóng góp Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biếnTài liệu phục vụ cuộc họp đóng góp Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến
<strong>Nội dung c&aacute;c văn bản tải về:</strong>
Đề nghị các phòng, đơn vị nghiên cứu chuẩn bị ý kiến đóng góp cho bản dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án nâng cao giá trị gia tăng hàng nông lâm thủy sản trong chế biến:

Nội dung các văn bản tải về:
GM.pdf
QĐ 899.doc
QĐ 1016.doc
QĐ 1003.doc
KH trien khai TH de an nang cao GTGT. Xuan (04.8.2014).doc
Bang PL phan cong NV (04.8).doc

05/08/2014 3:09 CHĐã ban hành
Công văn của VPĐP Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình nông thôn mớiCông văn của VPĐP Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới
C&ocirc;ng văn số 77/VPĐP-TTHTQT ng&agrave;y 29/4/2014 của Văn ph&ograve;ng Điều phối Trung ương về việc &nbsp;tuy&ecirc;n truyền Hội nghị to&agrave;n quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chương tr&igrave;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n mới
Công văn số 77/VPĐP-TTHTQT ngày 29/4/2014 của Văn phòng Điều phối Trung ương về việc  tuyên truyền Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình nông thôn mới

Nội dung công văn:
CV-77-TuyentruyenSoket-28042014.pdf
05/05/2014 9:35 SAĐã ban hành
Thông báo lịch thẩm tra đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013Thông báo lịch thẩm tra đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013
Thực hiện Quyết định số 453/QĐ-UBND ng&agrave;y 10/02/2014 của UBND tỉnh về việc th&agrave;nh lập Đo&agrave;n thẩm tra x&atilde; đạt chuẩn n&ocirc;ng th&ocirc;n mới năm 2013, Ban chỉ đạo Chương tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới lập Kế hoạch tổ chức thẩm tra x&atilde; đạt chuẩn n&ocirc;ng th&ocirc;n mới năm 2013 như sau:
Thực hiện Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, Ban chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới lập Kế hoạch tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 như sau:

THỜI GIAN LÀM VIỆC

NỘI DUNG LÀM VIỆC

GHI CHÚ

Ngày 26/2/2014 (Thứ Tư)

Khởi hành đi làm việc (tại Sở NN và PTNT) lúc 5g30

- Buổi sáng (từ 7g30):

Thẩm tra xã Hậu Thạnh Đông (Tân Thạnh)

- Buổi chiều (từ 13g30):

Thẩm tra xã Khánh Hưng (Vĩnh Hưng)

Ngày 27/02/2014 (Thứ Năm)

Khởi hành đi làm việc (tại Sở NN và PTNT) lúc 6g00

- Buổi sáng (từ 7g30):

Thẩm tra xã Hòa Phú (Châu Thành)

Ngày 04/3/2014 (Thứ Ba)

- Buổi sáng (từ 7g30):

Thẩm tra xã Tân Lân (Cần Đước)

- Buổi chiều (từ 13g30):

Thẩm tra xã Mỹ Lệ (Cần Đước)

Ngày 06/3/2014 (Thứ Năm)

- Buổi sáng (từ 7g30):

Thẩm tra xã Bình Quới (Châu Thành)

- Buổi chiều (từ 13g30):

Thẩm tra xã Dương Xuân Hội (Châu Thành)

Ngày 10/3/2014 (Thứ Hai)

- Buổi sáng (từ 7g30):

Thẩm tra xã Mỹ Yên (Bến Lức)- Địa điểm họp và làm việc: Tại UBND huyện.


 NHỮNG CÔNG TÁC CHÍNH
1. Công tác trước thẩm tra

- UBND các huyện hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gửi về Văn phòng điều phối Chương trình (Chi cục Phát triển nông thôn) trước thời gian Đoàn thẩm tra đến làm việc tại các huyện 03 ngày.

- Văn phòng điều phối Chương trình có trách nhiệm phô tô và gửi toàn bộ hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của các huyện cho từng thành viên Đoàn thẩm tra để nghiên cứu trước. 

2. Công tác trong thời gian thẩm tra

- UBND các huyện chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để báo cáo với Đoàn thẩm tra tỉnh; mời các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, xã tham gia làm việc với Đoàn thẩm tra tỉnh.

- Các thành viên Đoàn thẩm tra có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu liên quan (nhất là tiêu chí được phụ trách, hướng dẫn) để có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã. Sắp xếp thời gian tham gia Đoàn thẩm tra theo lịch thông báo, trường hợp đặc biệt phải vắng mặt thì phải cử người có thẩm quyền để đi thay.

- Hình thức thẩm tra: Thẩm tra qua hồ sơ báo cáo, trao đổi trực tiếp, khảo sát kiểm tra thực địa.

3. Công tác sau thẩm tra

Văn phòng điều phối Chương trình có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thẩm tra và tham mưu thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh trình UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định.25/02/2014 8:05 SAĐã ban hành
Đề nghị UBND các huyện  báo cáo đánh giá thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm của tỉnh Đề nghị UBND các huyện  báo cáo đánh giá thực hiện xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm của tỉnh
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 11px;"><span style="line-height: 1.4;">Để chuẩn bị cho Hội nghị </span><span style="line-height: 1.4;">tổng kết x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại 06 x&atilde; điểm của tỉnh</span><span style="line-height: 1.4;">, Ban chỉ đạo Chương tr&igrave;nh ĐTXD v&agrave; PTNTM &nbsp;tỉnh đề nghị UBND c&aacute;c huyện </span><span style="line-height: 1.4;">Bến Lức, Cần Đước,&nbsp;Ch&acirc;u Th&agrave;nh, Đức H&ograve;a, T&acirc;n Thạnh, Vĩnh Hưng&nbsp;</span><span style="line-height: 1.4;">b&aacute;o c&aacute;o đ&aacute;nh gi&aacute; thực hiện x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới<br /> <br /> <br /> </span></span></div>
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới tại 06 xã điểm của tỉnh (dự kiến trong tháng 11/2013), nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Để chuẩn bị nội dung cho Hội nghị, Ban chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh đề nghị UBND các huyện Bến Lức, Cần Đước, Châu Thành, Đức Hòa, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng báo cáo đánh giá thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã điểm. Nội dung báo cáo đánh giá thực hiện theo phụ lục đính kèm, nhưng cần tập trung giới thiệu nhưng mô hình, cách làm hay, bài học kinh nghiệm của địa phương trong xây dựng nông thôn mới.
18/10/2013 2:45 CHĐã ban hành
Giấy mời tham gia Hội nghị góp ý Dự thảo Quy định đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Long An Giấy mời tham gia Hội nghị góp ý Dự thảo Quy định đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Long An
Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n k&iacute;nh mời c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban chỉ đạo v&agrave; Thường trực Văn ph&ograve;ng điều phối Chương tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới đến dự Hội nghị<br /> <br />

Đính kèm Giấy mời này Dự thảo Quy định đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Long An đến năm 2020. Đề nghị quý đại biểu nghiên cứu và có ý kiến đóng góp (bằng văn bản hoặc góp ý kiếntrực tiếp trên văn bản dự thảo) để đóng góp tại Hội nghị và gửi văn bản góp ý cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng điều phối) tổng hợp hoàn chỉnh.

          Thờigian: 07 giờ 30, ngày 27/9/2013.

          Địa điểm: Phòng họp Sở Nông nghiệp và PTNT.

          Nội dung: Góp ý Dự thảo về Quy định đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh Long An đến năm 2020 (lần2).

Chủ trì:Ông Lê Minh Đức  – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới.


File đính kèm tải về :
Giấy mời
Dự thảo góp ý

19/09/2013 10:13 SAĐã ban hành
Công văn lịch làm việc với UBND các xã phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới đến năm 2015Công văn lịch làm việc với UBND các xã phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới đến năm 2015
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; C&ocirc;ng văn số&nbsp;224/CCPTNT-PTNT ng&agrave;y 22/8/2013 của Chi cục Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n Long An về việc đăng k&yacute; lịch l&agrave;m việc với UBND c&aacute;c x&atilde; phấn đấu đạt ti&ecirc;u ch&iacute; x&atilde; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới đến năm 2015.<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Thực hiện chỉ đạo của Sở N&ocirc;ng nghiệp v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n (Thường trực Ban chỉ đạo Chương tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới), Chi cục Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n (cơ quan Thường trực Văn ph&ograve;ng điều phối Chương tr&igrave;nh) đăng k&yacute; lịch l&agrave;m việc với UBND c&aacute;c x&atilde; (36 x&atilde;) phấn đấu đạt x&atilde; n&ocirc;ng th&ocirc;n mới năm 2015 của tỉnh.<br /> <br /> C&ocirc;ng văn tải về : <a href="/PublishingImages/ChuyenDuLieu/Chuong%20trinh%20cong%20tac/CV%20lich%20lam%20viec%20voi%20cac%20xa%202015.doc">File đ&iacute;nh k&egrave;m</a><br /> <br />
        Công văn số 224/CCPTNT-PTNT ngày 22/8/2013 của Chi cục Phát triển nông thôn Long An về việc đăng ký lịch làm việc với UBND các xã phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới đến năm 2015.
        Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới), Chi cục Phát triển nông thôn (cơ quan Thường trực Văn phòng điều phối Chương trình) đăng ký lịch làm việc với UBND các xã (36 xã) phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2015 của tỉnh.

Công văn tải về : File đính kèm


26/08/2013 10:13 SAĐã ban hành
Chương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo tỉnhChương trình công tác năm 2013 của Ban chỉ đạo tỉnh
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ng&agrave;y 12/01/2012 của UBND tỉnh về việc ban h&agrave;nh Kế hoạch thực hiện chương tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh Long An;<br /> Thường trực Ban chỉ đạo chương tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tỉnh x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2013.<br /> <br /> Tải văn bản : <a href="/PublishingImages/ChuyenDuLieu/Chuong%20trinh%20cong%20tac/Chuong%20trinh%20cong%20tac%20nam%202013%20cua%20BCD.doc">File đ&iacute;nh k&egrave;m</a><br /> <div><br /> </div> <br />
Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An;
Thường trực Ban chỉ đạo chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới tỉnh xây dựng chương trình công tác năm 2013.

Tải văn bản : File đính kèm
21/08/2013 9:13 SAĐã ban hành
Chương trình công tác năm 2013 của Văn phòng Điều phối NTMChương trình công tác năm 2013 của Văn phòng Điều phối NTM
<a href="/PublishingImages/ChuyenDuLieu/Chuong%20trinh%20cong%20tac/Chuong%20trinh%20cong%20tac%202013%20cua%20VPDP.doc">Căn cứ Chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2013 của Thường trực Ban chỉ đạo chương tr&igrave;nh đầu tư x&acirc;y dựng v&agrave; Ph&aacute;t triển n&ocirc;ng th&ocirc;n mới (Chương tr&igrave;nh số 616/CTr-BCĐXDNTM ng&agrave;y 01/4/2013), Văn ph&ograve;ng điều phối x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c năm 2013.<br /> <br /> Tải về: </a><a href="/PublishingImages/ChuyenDuLieu/Chuong%20trinh%20cong%20tac/Chuong%20trinh%20cong%20tac%202013%20cua%20VPDP.doc">File đ&iacute;nh k&egrave;m</a>
Căn cứ Chương trình công tác năm 2013 của Thường trực Ban chỉ đạo chương trình đầu tư xây dựng và Phát triển nông thôn mới (Chương trình số 616/CTr-BCĐXDNTM ngày 01/4/2013), Văn phòng điều phối xây dựng chương trình công tác năm 2013.

Tải về: File đính kèm
21/08/2013 9:00 SAĐã ban hành
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 537487

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​