Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người dân cần biết

Người dân cần biết
Thứ 5, Ngày 06/11/2014, 07:37
Tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 29/10 đến 04/11/2014 và dự báo trong tuần tới
06/11/2014
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 29/10 đến 04/11/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:
Theo thông báo của Chi cục Bảo vệ thực vật về tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng từ ngày 29/10 đến 04/11/2014 và dự báo trong tuần tới, cụ thể như sau:

TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 7 NGÀY QUA
1. Cây lúa: 
Lúa thu đông: Diện tích gieo sạ được 48.314 ha/KH 50.800 ha, trong đó giai đoạn đẻ nhánh: 7.888 ha, đòng: 15.737ha, trỗ chín: 5.861 ha, thu hoạch 18.828 ha. 
Lúa mùa: Diện tích gieo cấy được 6.372 ha/KH 8.300 ha, tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa, trong đó giai đoạn đẻ nhánh: 104 ha, đòng: 3.286 ha, trỗ chín: 2.342 ha, thu hoạch 640 ha.
Lúa đông xuân: diện tích gieo sạ là 27.029 ha/KH 234.000 ha, tập trung ở huyện Tân Hưng, Tx Kiến Tường, Tân Thạnh, Tân Trụ, Cần Đước và Cần Giuộc, trong đó giai đoạn mạ: 13.696 ha, đẻ nhánh: 13.007 ha, đòng 326 ha.
- Rầy nâu: Diện tích nhiễm (DTN) 2.110 ha, mật độ phổ biến 750-1.500 con/m2, tăng 156 ha so với tuần trước, tập trung chủ yếu trên lúa thu đông - mùa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ ở các huyện Thủ Thừa, Tân Trụ, Cần Giuộc, Đức Hòa, Đức Huệ và tp Tân An, trong đó có 244 ha mật độ 2.000-3.000 con/m2 (Tân Trụ, Đức Huệ). Rầy đa số tuổi 3-4
- Bệnh đạo ôn lá: DTN 1.746 ha, giảm 1.177 ha so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến 5-10% phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở huyện Bến Lức, Châu Thành, Tân Trụ, Cần Đước, Đức Hòa, Đức Huệ và Tp Tân An, trong đó có 590 ha TLB 15-20% (Châu Thành, Tân Trụ).
Ngoài ra còn có bệnh khô vằn (602 ha), sâu cuốn lá (344 ha), bệnh cháy bìa lá (249 ha), chuột (164 ha), bệnh khô cổ bông (135 ha), bệnh lem lép hạt (95 ha) phát sinh trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.
Trên lúa đông xuân 2014-2015: 
- Ốc bươu vàng: DTN 1.610 ha, mật độ phổ biến từ 1-3 con/m2, xuất hiện trên lúa mới gieo sạ ở huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Cần Giuộc và tx Kiến Tường, trong đó có  335 ha mật độ 4 -5 con/m2 (Vĩnh Hưng, Cần Giuộc) và 100 ha mật độ 6-10 con/m2 (Vĩnh Hưng).
Ngoài ra còn có bệnh vàng lá sinh lý (248 ha), rầy nâu (207 ha), sâu cuốn lá nhỏ (137 ha), bệnh đạo ôn lá (114 ha), bọ trĩ (113 ha), bệnh cháy bìa lá (91 ha) tập trung trên lúa giai đoạn mạ - đẻ nhánh ở huyện Cần Giuộc.
2. Cây mía: diện tích : 12.290 ha/KH 12.680 ha đang ở giai đoạn vươn lóng –chín ở huyện Bến Lức, Thủ Thừa có các đối tượng dịch hại sau:
- Sâu đục thân: DTN 980 ha, TLH 1-5%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh đỏ bẹ: DTN 517,5 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tăng 30 ha so với tuần trước.
- Rầy đen: DTN 350 ha, tỷ lệ lá bị nhiễm 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Rệp sáp: DTN 350 ha, tỷ lệ cây bị nhiễm 5-10%, tăng 50 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm đỏ lá: DTN 250 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, tương đương so với tuần trước.
- Bệnh rượu: DTN 125 ha, TLB 5-10%, tăng 15 ha so với tuần trước.
3. Cây rau các loại: 3.230 ha/KH 4.622 ha có các đối tượng dịch hại tập trung ở huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa. 
- Sâu tơ: DTN 144 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 22 ha so với tuần trước.
- Bọ nhảy: DTN 138 ha, mật độ 10-20 con/m2, giảm 13 ha so với tuần trước.
- Sâu xanh: DTN 143 ha, mật độ 5-10 con/m2, tăng 9 ha so với tuần trước.
- Bệnh lở cổ rễ: DTN 63 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 28 ha so với tuần trước.
- Bệnh đốm lá: DTN 62 ha, tỷ lệ bệnh 5-10%, giảm 27 ha so với tuần trước.
4. Cây chanh: diện tích 5.736 ha tập trung ở huyện Bến Lức có các đối tượng dịch hại sau:
- Bệnh ghẻ:DTN 840 ha, tỷ lệ bệnh 10-15% lá, quả, tăng 24,5 ha so với tuần trước.
- Bệnh nấm hồng: DTN 715 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tăng 5 ha so với tuần trước.
- Sâu vẽ bùa: DTN 621 ha, tỷ lệ hại 5-10% lá, giảm 28 ha so với tuần trước.
- Bệnh nứt thân: DTN 520 ha, tỷ lệ bệnh 5-10% cây, tương đương so với tuần trước.
- Nhện đỏ: DTN 470 ha,  tỷ lệ hại 10-15% lá, quả, giảm 13 ha so với tuần trước.
5. Cây thanh long: diện tích 5.568 ha tập trung ở huyện Châu Thành
- Bệnh đốm nâu: DTN 3.127 ha, tương đương so với tuần trước, tập trung chủ yếu ở huyện Châu Thành trên vườn thanh long đang trong giai đoạn cho trái, trong đó có 2.971 ha nhiễm ở mức nhẹ, 156 ha nhiễm ở mức trung bình với TLB trên cành là 32%, TLB trên trái là 5%.
- Rệp sáp: DTN 3 ha, TLH 3-5%, tương đương so với tuần trước (Đức Hòa).
6. Các cây trồng khác:
- Cây dừa: tổng số cây là 157.288 cây (Bến Lức, Cần Giuộc), số cây nhiễm bọ cánh cứng là 13.270 cây trong đó 12.320 cây TLH 2-5%, 950 cây TLH 30% và số cây nhiễm bọ vòi voi là 6.198 cây với TLH 2-5%.
- Cây khóm: diện tích trồng là 308 ha (Bến Lức), xuất hiện bệnh khô đầu lá với DTN là 30 ha và TLB 5-10%, rệp sáp với DTN là 35 ha TLH 10-15%.
- Cây ổi: diện tích trồng là 150 ha (Bến Lức), xuất hiện bệnh thán thư với DTN là 15 ha và TLB 5%, nhện đỏ DTN 20 ha với  tỷ lệ lá bị nhiễm là 5%
- Cây sắn: diện tích trồng là 500 ha (Bến Lức), xuất hiện nhện đỏ với DTN là 35 ha và tỷ lệ lá bị nhiễm là 10%, bệnh đốm lá nâu DTN là 25 ha với TLB 5%

DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Cây lúa: 
Đối với các huyện phía Nam:
- Rầy nâu: gây hại cục bộ trên lúa giai đoạn đòng trỗ 
- Sâu cuốn lá, sâu đục thân: xuất hiện rải rác trên lúa giai đoạn đòng 
- Bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá: tiếp tục phát sinh và gia tăng DTN trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ.
- Bệnh lem lép hạt, khô cổ bông, đốm vằn: phát sinh trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chín. 
Đối với các huyện Đồng Tháp Mười và huyện Cần Đước, Cần Giuộc cần chú ý:
-  ốc bươu vàng: tiếp tục xuất hiện trên lúa mới gieo sạ.
2. Trên cây mía: các loại bệnh hại như đốm đỏ lá, bệnh đỏ bẹ, bệnh rượu gia tăng DTN trên mía đang thời kỳ vươn lóng - chín.
3. Rau các loại: DTN sâu tơ, bọ nhảy, sâu xanh, bệnh lở cổ rễ, thán thư, sương mai, đốm lá,...gia tăng trên rau ăn lá và rau ăn trái.
4. Cây chanh: thời tiết mưa, nắng xen kẽ tạo điều kiện cho bệnh ghẻ, nấm hồng, bệnh nứt thân xì mủ gia tăng DTN và TLB trên chanh giai đoạn cho trái.
5. Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục phát sinh tuy nhiên gây hại ở mức nhẹ - trung bình do nông dân tích cực thuốc phòng trừ định kỳ. 
CÁC BIỆN PHÁP CẦN  THỰC HIỆN.
- Trên cây lúa: Nông dân cần tập trung theo dõi và chủ động phòng trừ dịch hại nhất là rầy nâu, sâu cuốn lá, sâu phao, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, khô vằn… phát sinh trên lúa mùa và lúa thu đông giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ để không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. 
Đối với các huyện vùng Đồng Tháp Mười nông dân vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ, phát động diệt chuột, ốc bươu vàng trong mùa lũ và tuyên truyền vận động nông dân xuống giống vụ Đông Xuân theo lịch gieo sạ né rầy đợt 1 từ 10-20/11/2014.
- Trên cây thanh long: Các huyện trồng thanh long đặc biệt là huyện Châu Thành nông dân cần tập trung quản lý sâu bệnh thật tốt, nhất là các biện pháp phòng chống bệnh đốm trắng nhằm hạn chế sự xuất hiện và gia tăng tỷ lệ bệnh trong thời gian tới. Ngoài ra cần chú ý và theo dõi đối tượng rệp sáp đang xuất hiện trên thanh long.
- Trên cây mía: hiện nay tình hình sâu đục thân 4 vạch đầu nâu đang phát sinh và gây hại nghiêm trọng ở tỉnh Tây Ninh. Riêng ở tỉnh Long An sau khi điều tra toàn bộ diện tích trồng mía hiện vẫn chưa phát hiện đối tượng trên, tuy nhiên để kiểm soát và ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của đối tượng sâu đục thân 4 vạch đầu nâu từ các tỉnh khác nông dân các huyện trồng mía như Bến Lức, Thủ Thừa, Đức Hòa, Đức Huệ tiếp tục công tác điều tra chủ động phát hiện sớm và phòng trừ đạt hiệu quả, khi phát hiện ổ dịch, cần cấp bách tổ chức thu gom, tiêu hủy để ngăn chặn sự lây lan.


Tổng hợp
Kim Quyên
Chi cục Bảo vệ thực vật

Lượt người xem:   835
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 518258

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​