Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 2, Ngày 23/12/2013, 15:11
Một số kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành từ các xã điểm xây dựng nông thôn mới
23/12/2013
Triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới (NTM), tỉnh Long An đã chọn 6 xã điểm phấn đấu đạt xã NTM vào năm 2013
Triển khai thực hiện Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới (NTM), tỉnh Long An đã chọn 6 xã điểm phấn đấu đạt xã NTM vào năm 2013. Mục đích  của việc xây dựng, thực hiện xã điểm không những hoàn thành mục tiêu phấn đấu đạt xã NTM, mà qua đó còn nhằm rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành để tham khảo, vận dụng vào các xã còn lại để công cuộc xây dựng NTM đạt kết quả, hiệu quả hơn. Các tiêu chí chọn xã điểm: Có thực trạng đạt khá so Bộ tiêu chí NTM, chính quyền cơ sở vững mạnh, theo đặc trưng vùng sinh thái (vùng ngập lũ, vùng cao và ảnh hưởng khu công nghiệp, vùng ảnh hưởng triều mặn phía Nam). Sáu xã được chọn thực hiện điểm xây dựng NTM là Khánh Hưng – Vĩnh Hưng, Hậu Thạnh Đông – Tân Thạnh, Mỹ Hạnh Nam – Đức Hòa, Mỹ Yên- Bến Lức, Mỹ Lệ - Cần Đước và Dương Xuân hội – Châu Thành. 

Theo khảo sát thực trạng nông thôn năm 2010 của 6 xã so 19 tiêu chí NTM thì bình quân số tiêu chí đạt trên xã 8,83TC/xã. Xã có tiêu chí (TC) đạt cao nhất là xã Dương Xuân Hội, 13 TC. Xã có số TC đạt thấp nhất là Khánh Hưng, 6 TC. Bốn xã còn lại: Mỹ Yên 11 TC, Mỹ Lệ 9 TC, Mỹ Hạnh Nam 8 TC, Hậu Thạnh Đông 7 TC. Nhìn chung xuất phát điểm xây dựng NTM các xã còn thấp, bình quân chung chưa đạt 50% số TC NTM, trừ Dương Xuân Hội và Mỹ Yên. Các TC chưa đạt chủ yếu là tiêu chí cơ sở vật chất (giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa...), đòi hỏi nguồn vốn huy động đầu tư lớn. 

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, tính đến tháng 9 năm 2013, tình hình xây dựng NTM tại 6 xã điểm như sau: Số TC đạt bình quân trên xã là 16,5 TC/xã, tăng 7,67 TC/xã. Xã Dương Xuân Hội đã cơ bản đạt 19 TC. Xã Khánh Hưng 18 TC. Mỹ Yên 15 TC, Mỹ Lệ 15 TC, Mỹ Hạnh Nam 16TC. Hậu Thạnh Đông 16 TC. Các TC chưa đạt: Giao thông – còn 4 xã (Mỹ Lệ, Mỹ Yên, Hậu Thạnh Đông, Khánh Hưng). Trường học – còn 4 xã (Mỹ Lệ, Mỹ Yên, Mỹ Hạnh Nam, Hậu Thạnh Đông). Cơ sở vật chất văn hóa – còn 2 xã (Mỹ Lệ, Mỹ Yên). Chợ nông thôn còn 01 xã (Mỹ Lệ). Môi trương còn 2 xã (Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Yên). Hệ thống tổ chức chính trị xã hội  còn 01 xã (Mỹ Hạnh Nam). Các TC còn lại vẫn tập trung vào TC giao thông, TC trường học. Tuy nhiên, được chủ trương của tỉnh cho phép đầu tư ứng trước, khối lượng xây dựng các công trình NTM của các xã thực hiện trong năm 2013 sẽ được ghi chỉ tiêu nguồn vốn thanh toán trong năm kế hoạch 2014, các địa phương huyện, xã đang khẩn trương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các công trình của các TC còn lại để đạt xã NTM năm 2013 đúng với lộ trình, mục tiêu phấn đấu đề ra. Với sự tập trung hỗ trợ của tỉnh, huyện, cuối năm 2013 sẽ có 5/6 xã cơ bản đạt xã NTM, trừ xã Mỹ Hạnh Nam còn TC hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, khả năng 6 tháng đầu năm 2014 sẽ củng cố đạt TC này.  

Tuy chưa đạt 100% số xã như mục tiêu đề ra, song kết quả xây dựng NTM tại 6 xã điểm trên đây thật đáng phấn khởi, đã làm thay đổi lớn lao bộ mặt nông thôn nhất là về kết cấu hạ tầng được khang trang vững chải, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội các xã. Đồng thời, qua triển khai, tổ thực hiện xây dựng NTM tại các xã điểm cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo điều hành. Đó là: 

- Thứ nhất: Để phát huy cao vai trò chủ thể của người dân trong công cuộc xây dựng NTM , xã phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền xây dựng NTM nhằm làm cho mọi người hiểu rõ từ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến quy hoạch, kế hoạch đặc biệt đến mục đích, lợi ích của từng công trình xây dựng NTM cụ thể. Công tác vận động phải đi sâu sát, kịp thời đến từng hộ dân liên quan. Thực hiện tốt, thực chất phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra – giám sát, dân thụ hưởng; Nhà nước hỗ trợ và chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện”. 

Đồng thời, để địa phương chủ động vận động việc huy động sự đóng góp cộng đồng, tỉnh - huyện cần phân bổ chỉ tiêu vốn hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình sớm từ đầu năm hoặc từ đầu kỳ kế hoạch trung, dài hạn (2- 5năm).  

- Thứ hai: Công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp cần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đặc biệt là vai trò chỉ huy trực tiếp của cấp xã. Xã phải xây dựng quy hoạch, kế hoạch thực hiện xây dựng NTM rõ ràng, cụ thể. Các công trình cần đầu tư xây dựng phải xác định rõ tổng vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư và thứ tự ưu tiên tạo sự thuận lợi việc huy nguồn lực, tạo sự thuận lợi cho tỉnh, huyện phân bổ chỉ tiêu ngân sách hỗ trợ, lồng ghép đầu tư từ các chương trình khác. 

- Thứ ba: Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, phải có bước đi, lộ trình thích hợp với điều kiện, nguồn lực của từng địa phương, tránh bệnh thành tích, nóng vội sẽ đưa đến lãng phí nguồn lực đầu tư do công trình chưa thật cần thiết, tần suất khai thác sử dụng thấp. Có giải pháp duy trì, nâng cao đảm bảo tính bền vững các tiêu chí đã đạt. 

- Thứ tư: Phải đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là quan trọng. Vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho các công trình thiết yếu mà người dân không thể làm, không tự làm được. Phải chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ từ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đến nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân. Vừa qua, một số nơi tập trung nhiều cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và sản xuất, chưa chú trọng đúng mức các nội dung khác, như tiêu chí môi trường.

- Thứ năm: Để nâng cao thu nhập cho người dân – tiền đề, cơ sở nâng cao đời sống và nguồn lực xây dựng NTM, các địa phương ngoài việc phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp (tổ hợp tác, hợp tác xã…), đẩy mạnh liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại cũng cần chú trọng phát triển ngành nghề, dịch vụ khu vực nông thôn nhằm tạo ra nhiều việc làm.

- Thứ sáu: Về chính sách hỗ trợ đầu tư từ ngân sách, cần có sự xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện đặc thù tự nhiên và kinh tế (thu nhập) của từng vùng. Cần xem xét điều chỉnh nâng mức hỗ trợ cho các xã vùng sâu vùng xa khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo cao; các xã vùng ngập lũ sâu và vùng nền đất yếu phía nam.

Về phân cấp quản lý mạnh cho xã thời gian qua nhất là về quản lý đầu tư, đã tạo điều kiện nâng cao vai trò, vị thế của chính quyền xã ở địa phương, song cũng cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, đặc biệt là sự hỗ trợ , bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ của các phòng chức năng của huyện  đối với cán bộ, công chức xã để giúp xã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ.

Nguyễn Trung Giang
(Chi cục PTNT Long An)  

Lượt người xem:   2727
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 278665

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​