Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 6, Ngày 05/12/2014, 16:22
Xã Mỹ Yên – huyện Bến Lức: Một số kinh nghiệm thực tế để đạt chuẩn nông thôn mới
05/12/2014
Xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức tiếp giáp với huyện Bình Chánh, là cửa ngỏ giao lưu hàng hóa từ Thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây và ngược lại. Xã có diện tích tự nhiên là 936,6 ha, có 8 ấp với 2.579 hộ với trên 11.000 nhân khẩu. Hiện nay trên địa bàn có trên 175 cơ sở, doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động, sản xuất. Nhân dân trong xã  chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp và sản xuất các ngành nghề truyền thống, nhất là các ngành nghề thương mại, dịch vụ phát triển nhanh trong thời gian gần đây. Đa số người lao động đều có công ăn, việc làm ổn định, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được không ngừng nâng cao góp phần cho xã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; tiếp tục giữ vững thành tích xã 2 lần được tuyên dương anh hùng trong kháng chiến và anh hùng trong thời kỳ đổi mới và giữ vững thành tích xã văn hóa.

Mỹ Yên là một trong các xã được Tỉnh cũng như huyện Bến Lức chọn làm xã điểm để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2013. Từ đó, Đảng bộ và chính quyền cùng với nhân dân trong xã đã xác định, chương trình xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, đúng đắn của Đảng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Khi triển khai thực hiện, nội dung, chương trình được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân, các kế hoạch của UBND, của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội, tập trung triển khai, tổ chức hoạt động có hiệu quả, đồng bộ cùng với việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác của đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, nhất là vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển ấp, thực hiện đúng quy chế theo quy định và nhiệm vụ của từng thành viên được phân công. Phát huy mạnh mẽ phong trào và tính tích cực của quần chúng nhân dân, đưa phong trào trở thành một cuộc vận động lớn, mang tính tự giác và tính xã hội cao phát huy tích cực tính dân chủ trong nhân dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thật sự làm cho nhân dân hiểu rằng chính nhân dân là chủ thể đồng thời là người trực tiếp thụ hưởng từ chương trình xây dựng xã nông thôn mới.

Qua 3 năm thực hiện Chương trình đến nay xã Mỹ Yên đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới và đã đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới xã Mỹ Yên đã đúc kết một số kinh nghiệm như sau: 

Trước hết, các thành viên từ Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển ấp phải được thông qua các lớp huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức xây dựng xã nông thôn mới để có những nhận thức cơ bản về đường lối chủ trương của Đảng, xem xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, đúng đắn nhằm đưa kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao; định hướng nông thôn được phát triển theo quy hoạch, có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, môi trường sinh thái được bảo vệ, dân trí được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh tốt, quản lý dân chủ và chất lượng hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao. 

 Hai là: thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới làm cho mọi người dân hiểu rõ từ chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đến công tác quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt là hiểu rõ đến mục đích, lợi ích của từng công trình trong xây dựng nông thôn mới, để phát huy cao vai trò chủ thể của người dân; đồng thời thực hiện thật tốt và thực chất phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra-giám sát, dân thụ hưởng”; chính quyền phải chủ động trong việc vận động, huy động sự đóng góp của cộng đồng, trong công tác vận động phải đi sâu sát, kịp thồi đến từng hộ dân có liên quan, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn vốn từ cấp trên phải kịp thời. Trong công tác vận động tuyên truyền phải đặc biệt được coi trọng, bên cạnh đó là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Vì đây là một chủ trương lớn với những định hướng phát triển tổng thể về kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng - an ninh cho khu vực nông thôn; để xây dựng đạt xã nông thôn mới ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thì việc tuyên truyền vận động để mọi người dân cùng đồng thuận, chung sức, chung lòng tích cực đóng góp công sức, trí tuệ và đây cũng chính là yếu tố quyết định trong việc xây dựng thành công xã nông thôn mới và khi mà nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới đúng mức thì việc huy động sức dân sẽ thuận lợi hơn, bởi “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vận lần dân liệu cũng xong”; giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn xã là 80,411 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn tỉnh đầu tư là 24,807 tỷ đồng, vốn huyện là 31,659 tỷ đồng, vốn xã 2,335 tỷ đồng, vốn nhân dân 21,096 tỷ đồng (tiền mặt 4,086 tỷ đồng, đất quy thành tiền là 15,210 tỷ đồng, đầu tư dây hạ thế 1,8 tỷ), vốn doanh nghiệp 514 triệu đồng. Đa số các nguồn vốn huy động được sử dụng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn như: Đường giao thông, nạo vét kênh mương, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nâng cấp, cải thiện hệ thống điện...

Ba là: trong quá trình tổ chức thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới phải thực hiện theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, nhà nước hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức vận động tuyên truyền, mỗi đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu trước nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh sự lãnh đạo, hướng dẫn trực tiếp của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo và các ngành huyện có liên quan trực tiếp đến tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

 Bốn là: Trong xây dựng nông thôn mới cần chọn tiêu chí đột phá để thúc đẩy các tiêu chí khác, ưu tiên những tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, những tiêu chí không tốn tiền làm trước; đồng thời phát động và xây dựng các mô hình làm điểm chủ yếu ở các tổ chức MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tùy theo quy mô của từng mô hình mà tổ chức đánh giá sơ, tổng kết kịp thời, để rút kinh nghiệm và nhân rộng, đồng thời tổ chức tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới nhằm tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

 Năm là: công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cần phải chủ động, sáng tạo, quyết liệt. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn đột xuất đảm bảo các công trình được thực hiện một cách liên tục; trong quá trình chọn đơn vị thi công cũng phải quan tâm xem xét điều kiện, năng lực để công trình đạt tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Mặt khác, đối với xã phải xây dựng hoàn chỉnh công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới rõ ràng, cụ thể, các công trình đầu tư phải xác định rõ được nguồn vốn, từ đó sẽ tạo sự thuận lợi trong việc huy động nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực.  Đối với lực lượng tham gia giám sát cộng đồng, giám sát kỷ thuật ít nhất phải là người có kinh nghiệm thực tiễn, có tinh thần trách nhiệm cao, có phong cách đạo đức tốt và khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao.

 Sáu là: xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài phải có bước đi lộ trình thích hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, tránh nóng vội sẽ đi đến lãng phí, kiên quyết đấu tranh với bệnh thành tích trong xây dựng nông thôn mới. Phải thật sự chú trọng đầu tư phát triển đồng bộ từ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập đến nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân, trong đó có cả tiêu chí về môi trường. 

             Phan Ngọc Thủy  
Mặt trận tổ quốc huyện Bến Lức
Lượt người xem:   6174
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 545883

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​