Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 22/02/2022, 10:00
UBND tỉnh Long An: chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
22/02/2022

 Nhằm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg); Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg (Thông tư số 09/2021/TT-BTP); Quyết định số 9670/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Long An (Quyết định số 9670/QĐ-UBND).

Ngày 21/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số1444/UBND-NCTCD về việc triển khai thực hiện các quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh  đề nghị Ủy ban Mật trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Tổ chức triển khai, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất, thực chất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: thực hiện củng cố, kiện toàn Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác xây dựng, đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, cấp xã; bố trí kinh phí đảm bảo đáp ứng nhu cầu công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và huy động nguồn kinh phí xã hội hóa cho công tác này ở địa phương.

Chỉ đạo các Phòng chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu phối hợp, tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND trong phạm vi địa bàn quản lý; phối hợp, phân công công chức chuyên môn thường xuyên thực hiện, theo dõi chấm điểm, đánh giá từng tiêu chí, chỉ tiêu gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo thời gian quy định.

Giao Sở Tư pháp làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP, Quyết định số 9670/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo thời gian quy định.

Phan Đức Bộ
 Sở Tư pháp Long AnLượt người xem:   31
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 480007

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

Chung nhan Tin Nhiem Mang
​ ​