Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Chuyển dịch cơ cấu, phát triển KT
Huyện Tân Thạnh-Bức tranh nông thôn mới sau 10 năm xây dựng
Thứ 5, Ngày 26/09/2019, 08:00 | Phạm Hoàng Long


Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM), trên địa bàn huyện Tân Thạnh đã đạt được những kết quả tích cực; bộ mặt nông thôn khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; kết cấu hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất liên kết, ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. 
 
tan thanh 10 nam dm.jpg
Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh- Trần Văn Trước nhận cờ thi đua của UBND tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình MTQG XDNTM, UBND huyện Tân Thạnh đã thành lập Ban chỉ đạo huyện để điều hành Chương trình từ huyện đến xã đảm bảo theo quy định và hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu mang lại những hiệu quả khả quan. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng ban hành nhiều kế hoạch về xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 để triển khai đến các ngành, các xã trên địa bàn thực hiện. Công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh cùng với việc phát động Phong trào “Tân Thạnh chung sức xây dựng nông thôn mới” đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện.
 
tan thanh 10 nam dm1.jpg
Nhà Văn hóa-Khu thể thao ấp Nguyễn Khỏe, xã Hậu Thạnh Tây được xây dựng phục vụ sinh hoạt của nhân dân trong ấp

Là một huyện trong các địa phương có xuất phát điểm thấp (chỉ đạt bình quân 5,25 tiêu chí/ xã năm 2011), nhưng thời gian qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tập trung chỉ đạo trong thực hiện Chương trình MTQG XDNTM và đạt được những thành tích đáng khích lệ. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, đến nay trên địa bàn huyện đã được UBND tỉnh quyết định công nhận 4/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hậu Thạnh Đông, Nhơn Ninh, Tân Ninh và Hậu Thạnh Tây), các xã còn lại đạt từ 9 đến 15 tiêu chí, số tiêu chí trung bình đạt 14,8 tiêu chí trên xã. Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự huy động nguồn lực đóng góp của nhân dân. Trong giai đoạn 2011-2019, đã thực hiện tốt các chính sách, cơ chế huy động các nguồn lực được 1.395,5 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách là 1.131 tỷ đồng, vốn lồng ghép là 82,1 tỷ đồng, vốn tín dụng là 6,4 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp là 55,3 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 120,7 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có tỷ lệ km đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 87,7% (113,7/129,7km); tỷ lệ km đường trục ấp, liên ấp được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt 84,8% (259,9/306,6km); tỷ lệ km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 40,1% (170,3/424,4km). Song song đó, hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh đạt 100%, tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất, năng suất lúa hàng năm đạt cao (trên 50 tạ/ha); đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân địa bàn huyện; thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4%.
 
tan thanh 10 nam dm2.jpg
Trường THCS Huỳnh Việt Thanh được xây dựng khang trang

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, Chương trình XDNTM của huyện vẫn còn một số tồn tại như sau: 
Sự phối kết hợp giữa các ngành, các đoàn thể chính trị đôi lúc còn thiếu chặt chẽ trong công tác tuyên tuyền, vận động, nên còn một số người dân chưa nắm rõ chủ trương chính sách để chủ động thực hiện nội dung các công trình; chưa có nhiều các mô hình hay, những nhân tố tiêu biểu để nhân rộng. Nguồn vốn đầu tư của tỉnh còn thấp, nguồn vốn huyện còn nhiều khó khăn. Việc huy động nguồn lực để thực hiện chương trình còn nhiều hạn chế. Trong đó, mức huy động sự đóng góp của người dân chưa cao, chủ yếu là hiến đất; vốn đầu tư của doanh nghiệp chưa nhiều. Đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn tuy được cải thiện nhưng chưa đáng kể, thu nhập của nông dân vẫn còn thấp, chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; số hộ nghèo tuy có giảm nhưng vẫn còn mức cao, số hộ có nguy cơ tái nghèo lớn.

Mục tiêu Chương trình MTQG XDNTM giai đoạn 2020-2030

Giai đoạn 2020-2030, mục tiêu xây dựng nông thôn mới để đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ, nâng cao trình độ sản xuất theo hướng tiên tiến, nông dân chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao; sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường, cảnh quan, không gian nông thôn “sáng, xanh, sạch, đẹp”; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững.

Các giải pháp tập trung thực hiện 

Để phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những mặt hạn chế và nâng cao hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong thời gian tới huyện Tân Thạnh tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới; phải coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Quyết tâm duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hai là, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới các cấp, nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới để người dân thông suốt về mặt nhận thức, từ đó tự nguyện đóng góp sức người, sức của trong xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, tập trung huy động lồng ghép các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới, phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng địa phương giàu, đẹp, văn minh.
 
Năm là, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân.

Sáu là, triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, tỉnh về xây dựng  nông thôn mới để khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn.

Bảy là, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các đoàn thể. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phạm Hoàng Long
Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Lượt người xem:   358
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 276478

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Thanh Truyền – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​