Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Chuyển dịch cơ cấu, phát triển KT
Thứ 6, Ngày 27/09/2019, 16:00
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Long An - Kết quả sau 3 năm thực hiện
27/09/2019 | Phạm Hoàng Long

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU về phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các ngành, địa phương tập trung công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện. Sau 03 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên cây lúa, rau, thanh long và con bò thịt được hình thành góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Kết quả đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình

Qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình, công tác tuyên truyền góp phần chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân; nhiều mô hình cho hiệu quả cao đã tạo sức lan tỏa và ủng hộ của người dân, nhiều hộ dân sau khi tham gia học tập đã tự đầu tư xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới nước tiết kiệm, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, sử dụng phân hữu cơ thay thế dần cho phân hóa học. 

Đến nay, tỉnh Long An đã xây dựng 4 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, trong đó vùng lúa có 15.075 ha, vùng trồng rau chuyên canh 1.476 ha, vùng trồng thanh long 2.077 ha và vùng chăn nuôi bò thịt với hơn 4.000 con. Để thực hiện chương trình đạt hiệu quả, ngành nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với UBND các huyện trong vùng ứng dụng CNC tổ chức lại sản xuất và xây dựng các Hợp tác xã (HTX) điểm. Đến nay, trong vùng sản xuất ứng dụng CNC đã thành lập và cũng cố được 43 HTX nông nghiệp và 151 tổ hợp tác (THT). Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 16 HTX điểm, bao gồm 4 HTX điểm điển hình ứng dụng CNC trong sản xuất nông nghiệp.
 
cnc 3 nam.jpg
Ứng dụng máy cấy tại HTX Thạnh Hưng-TX Kiến Tường

Trên cây lúa đã thành lập và cũng cố 21 HTX, 33 THT trong vùng Đề án. Đã có 15.075 ha ứng dụng CNC trong sản xuất, trong đó có 100% diện tích sử dụng giống chất lượng cao, đạt chuẩn cấp xác nhận với lượng giống 80 - 100 kg/ha; ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất, 10% diện tích sử dụng máy cấy, 100% diện tích thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, cuộn rơm,... Kết quả từ các mô hình điểm cho thấy chi phí sản xuất giảm so với ngoài mô hình từ 0,8 – 1,5 triệu đồng/ha, lợi nhuận trong mô hình cao hơn ngoài mô hình từ 2 - 4 triệu đồng/ha. Đặc biệt, đối với mô hình lúa cấy gắn với tiêu thụ lúa giống cá biệt có hộ lợi nhuận cao hơn so với ngoài mô hình từ 6 - 8 triệu đồng/ha. Đối với mô hình sản xuất lúa hữu cơ, nông dân sử dụng phân hữu cơ, không sử dụng phân, thuốc hóa học, năng suất đạt từ 3,5-3,9 tấn/ha, lợi nhuận đạt 17 triệu đồng/ha và được công ty bao tiêu sản phẩm. Đồng thời qua các mô hình điểm, nhiều nông dân tự áp dụng một phần nội dung triển khai mô hình (như áp dụng máy cấy trong sản xuất, ứng dụng bón lót hữu cơ, chế phẩm sinh học,...) với diện tích trên 3.200 ha. 
 
cnc 3 nam1.jpg
Trồng Rau ứng dụng CNC tại HTX RAT Mười Hai

Trên cây rau, đã thành lập và cũng cố 12 HTX và 32 THT trong vùng Đề án. Đã có 1.476 ha ứng dụng CNC trong sản xuất rau. Việc sử dụng phân hữu cơ sinh học, trồng rau trong nhà lưới, nhà màng giúp cây rau phát triển tốt hơn, sâu bệnh ít hơn, giảm số lần sử dụng thuốc BVTV từ đó làm giảm công lao động, tăng suất từ 5 - 20%, lợi nhuận cao hơn từ 2 - 5 triệu đồng/1.000 m2 so với trồng theo phương pháp truyền thống. Hiện nay, tỉnh đã xây dựng được 06 chuỗi rau an toàn (HTX RAT Phước Hòa, Phước Hiệp, Tân Hiệp, Phước Thịnh, Thuận Giàu, RAT Mười Hai) để cung ứng cho thị trường TP HCM. Ngoài ra, mô hình vườn ươm cây con giống, hệ thống sản xuất thủy canh phục vụ nhu cầu trồng rau cho người dân bước đầu cũng mang lại lợi nhuận khá. Việc triển khai mô hình CNC trong sản xuất rau được người dân đồng tình ủng hộ, dân tự nhân rộng trên 500 ha (huyện Cần Đước, Cần Giuộc).

cnc 3 nam2.jpg 
Trồng thanh Long ứng dụng CNC tại HTX Dương Xuân

Trên cây thanh long, thành lập và cũng cố 9 HTX và 70 THT trong vùng Đề án. Hiện có 2.077 ha ứng dụng CNC trong sản xuất. Nông dân trong vùng chuyển sang sản xuất theo VietGAP, sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân sinh học, sử dụng bẫy côn trùng, máy băm dây thanh long, tưới nước tiết kiệm,... Kết quả mô hình cho thấy, nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý hơn, làm quen với việc ghi chép nhật ký sản xuất. Đối với mô hình tưới tiết kiệm đã giúp nông dân tiết kiệm được 80% công lao động, tiết kiệm điện năng, tiết kiệm lượng nước sử dụng, tăng hiệu quả hấp thụ phân bón, từ đó làm cho lợi nhuận tăng bình quân so với ngoài mô hình.

Trên con bò thịt, đã xây dựng được 02 HTX và 15 THT trong vùng Đề án. Hỗ trợ 181 con bò cái sinh sản, hỗ trợ cơ giới hóa 105 máy (máy băm cỏ, cắt cỏ và máy trộn thức ăn); hỗ trợ 3.065 liều tinh bò thịt chất lượng cao. Nhiều hộ nông dân đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức, quan tâm đến dinh dưỡng, sử dụng giống cỏ tốt, có năng suất cao trong chăn nuôi và chỉnh trang chuồng trại. Trong năm 2019 hỗ trợ chứng nhận 02 HTX điểm, 01 THT và 02 trang trại chăn nuôi đạt chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt VietGAHP. 

Bên cạnh đó, ngành đã hỗ trợ HTX, doanh nghiệp xây dựng 12 chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên rau, thịt gà, thịt heo; nhân rộng, phát triển 02 mô hình rau an toàn đã xây dựng năm 2016, đang thực hiện 2 chuỗi cung cấp thịt bò, chuỗi cung cấp gạo, 3 chuỗi trên các sản phẩm rau củ quả. Đã xây dựng được 14 điểm bán thực phẩm an toàn tại các huyện và Thành phố Tân An. Hỗ trợ 03 doanh nghiệp đạt chứng nhận Doanh nghiệp ứng dụng CNC (Công ty TNHH Chăn nuôi Phú Gia Long An, Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình và Công ty TNHH Trung Sơn Long An). Ngoài ra, ngành đã tập trung công tác xúc tiến thương mại: Tổ chức cho các HTX sản xuất chứng nhận VietGAP tham gia chợ phiên nông sản an toàn tại TPHCM, Hội nghị giao thương Việt Nam-Trung Quốc, Hội nghị kết nối cung cầu, hội chỡ triển lãm, festival,…

Ngoài 03 cây - 01 con triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngành Nông nghiệp đã chỉ đạo ứng dụng CNC trong nuôi tôm nước lợ như: Sử dụng bạt lót, siphon đáy, nuôi tôm 02 giai đoạn, qua đánh giá mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
cnc 3 nam3.jpg
Nuôi tôm ứng dụng CNC ở xã Phước Vĩnh Đông-huyện Cần Giuộc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình gặp một số khó khăn:

Việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất sạch, số doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn ít; Một số mô hình trình diễn sản xuất ứng dụng CNC bước đầu thực hiện có hiệu quả nhưng khi nhân rộng lại gặp khó khăn về vốn; Việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm một số mô hình còn hạn chế; Các HTX nông nghiệp nói chung và HTX nông nghiệp ứng dụng CNC nói riêng còn khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác. 

Các giải pháp cần tập trung để thực hiện Chương trình trong thời gian tới:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tăng cường thông tin, giới thiệu những mô hình sản xuất có hiệu quả, thông tin về vai trò, vị trí, tổ chức HTX và phát huy nội lực HTX. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của từng địa bàn được phân công tháo gở khó khăn kịp thời.

Hai là, triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch nông lâm ngư đã được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 14/12/2018.

Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng HTX điểm ứng dụng CNC để đạt các tiêu chí. Phấn đấu cuối năm 2019 hoàn thành việc xây dựng 4 HTX điểm điển hình để làm lan tỏa Chương trình.

Bốn là, tiếp tục xây dựng mô hình điểm trong ứng dụng CNC, duy trì nhân rộng mô hình nầy trong sản xuất theo lộ trình, cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu. Triển khai có hiệu quả mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, có nhiều sản phẩm sạch đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Năm là, tiếp tục hỗ trợ THT, HTX, doanh nghiệp tháo gở những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh: Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại giữa các bên chuỗi liên kết, tiêu thụ nhằm kịp thời tháo gở những khó khăn vướn mắc cho các bên liên quan chuỗi giá trị. Hỗ trợ các HTX điểm tham gia chương trình mỗi làng một sản phẩm. Hỗ trợ THT, HTX sản xuất đạt chứng nhận GAP tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm và tham gia phiên chợ nông sản an toàn TP HCM.

Sáu là, đầu tư kết cấu hạ tầng trong vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC nhằm đảm bảo vận chuyển máy móc, hàng háo được thuận lợi; hỗ trợ vay vốn mua phương tiện máy móc, vật tư ứng dụng CNC thông qua nhu cầu của HTX.

Bảy là, tăng cường xúc tiến thương mại cho các măt hàng nông sản chủ lực của tỉnh; theo dỏi các hợp đồng, nội dung ghi nhớ đã được ký kết giữa HTX tỉnh Long An với TP HCM. Hỗ trợ phát triển các điểm bán thực phẩm sạch, an toàn.

Tám là, triển khai có hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện Đề án và các cơ chế chính sách khác nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC. Khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với nông dân, diu trì mối liên hệ giữa doanh nghiệp, HTX và nông dân trong trong liên kết và tiêu thụ nông sản.

Phạm Hoàng Long
Phó Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh

Lượt người xem:   970
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
TÌM KIẾM​
​​​
SỐ XÃ NTM​​​​​ NÂNG CAO​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
SỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NTM​​​​​
​​​​​

​​ ​​​​​

​​
 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 278991

Trang thông tin điện tử Nông thôn mới tỉnh Long An
Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – C​ơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An
Chịu trách nhiệm: Ông Võ Kim Thuần – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủy lợi tỉnh Long An
Cơ quan quản trị: Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh
Địa chỉ: Số 31, Quốc lộ 62, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3525 759 ​ * Fax: (0272) 3825 273 ​ * Email: bbtntm@longan.gov.vn ​

​ ​